Pro samotnou montáž, zprovoznění a následné používání vestavěné sauny je nezbytně nutné zajistit stavební připravenost dle níže uvedených bodů:

Prostor pro saunu

Prostor, ve kterém má být sauna umístěna musí mít vlhkost stěn maximálně 10 % a atmosférická vlhkost nesmí přesáhnout 50 %. V opačném případě není možné saunu namontovat s požadovanou zárukou.

Stěny prostoru pro saunu

Stěny místnosti musí splňovat rovinnost min. 4 mm na 2 m lati. Jsou-li stěny tvořeny sádrokartonem, měl by být použit sádrokarton do vlhkého prostředí (zelený) a musí být vyznačeno, kde se nacházejí podkladové hliníkové profily (nejlépe netmelit spoje). Na stěnách musejí být vyznačeny i případné rozvody vody nebo elektro, aby nedošlo k případnému narušení při vrtání do stěn.

Podlaha

 • Musí být snadno omyvatelná a odolná značným teplotním rozdílům, vyhovující je keramická dlažžba (nejlépe mrazuvzdorná).
 • Dlažba v sauně by měla být bez výškového rozdílu a bez spádu.
 • V případě veřejné sauny musí být podlaha vyspádovaná s protiskluzovou úpravou, spád musí směřovat ke vstupu do sauny a před vstupem do sauny je třeba umístit kanalizační vpusť.
 • U saunových dveří se v prahu ponechá otvor, aby bylo umožněno odtékání vody z prohřívárny při jejím úklidu.
 • Nezbytný je dlaždicový sokl po celém obvodu prostoru pro saunu 70-100 mm vysoký (obr. 1).
 • Bude-li některá stěna oboustranně dřevěná (obr. 2.), doporučujeme ponechat si dlažbu na pozdější doobložení podlahového dřevěného rámu této stěny uvnitř sauny. Tímto se vytvoří sokl po celém obvodu sauny pro snadné vytírání.
 • V případě, že je u vestavěné sauny některá stěna oboustranně dřevěná, kotví se tato stěna i do podlahy prostoru a proto je nepřípustné, aby bylo v podlaze podlahové topení. Mohlo by dojít při vrtání do podlahy k narušení!
 • Kanalizační vpusť (gula) je v prostoru sauny nepřípustná.

Přisávací a odvětrávací otvory

 • Přisávací a odvětrávací otvory jsou nutné pro zajištění správného proudění vzduchu a následného prohřátí sauny.
 • Přisávací otvor je umístěn vždy ve stěně pod topidlem o průměru 60-100 mm ve výšce cca 150 mm od podlahy (umístění topidla viz situační plánek).
 • Odvětrání se provádí pod stropem o průměru 150-200 mm - co nejvýše u stropu místnosti, nikoliv sauny (obr. 4), nejlépe diagonálně od topidla (obr. 2 a 3).
 • Přisávací i odvětrávací otvory nesmějí být vyústěny do venkovního prostoru (mimo objekt). Protože by mohlo vlivem velkých teplotních rozdílů dojít k rosení sauny.

Otvor pro dveře

V případě, že je místnost obezděna ze všech stran, je nutné zajistit stavební otvor pro dveře o rozměru min. 720x2020 mm (obr. 3). Je-li prostor obezděn s rohovým vstupem, musí obezdění odpovídat rozměrům na obr. 5.

Přívod elektrické energie

 • Provádí se pomocí kabelu s příslušným průřezem a jištění přívodního kabelu musí odpovídat platným normám ČSN (viz tabulka).
 • S ohledem na připojovací svorky saunového regulátoru je nutné dodržet maximální uvedený průřez přívodního kabelu!
 • Přívodní kabel musí být samostatně chráněn před dotykovým napětím odpojením vadné části od zdroje - proudovým chráničem 30 mA.
Typ kamen Příkon Napětí Přívodní kabel Požadovaný jistič
H 30 3 kW 230V+PE+N CYKY 3 x 2,5 1 x 16 A
H 45 4,5 kW 3x400V+PE+N CYKY 5 x 2,5 3 x 10 A
H 60 6 kW 3x400V+PE+N CYKY 5 x 2,5 3 x 16 A
H 90 9 kW 3x400V+PE+N CYKY 5 x 2,5 3 x 16 A
H 120 12 kW 3x400V+PE+N CYKY 5 x 4 3 x 25 A
H 150 15 kW 3x400V+PE+N CYKY 5 x 4 3 x 25 A
H 180 18 kW 3x400V+PE+N CYKY 5 x 6 3 x 32 A
H 210 21 kW 3x400V+PE+N CYKY 5 x 10 3 x 50 A
H 270 27 kW 3x400V+PE+N CYKY 5 x 10 3 x 50 A


Místo vyvedení kabelu a umístění regulátoru

 • Kabel je nutno vyvést s dostatečnou rezervou (cca 0,5 m) v místě, kde bude umístěn regulátor.
 • Ze stejného místa je nutné vyvést dva PVC trubkovody (husí krky) o průměru 20mm zdivem do prostoru sauny.
 • Regulátor je vždy umístěn na vnější stěně sauny (co nejblíže k topidlu) ve výšce cca 1,6 m od podlahy (obr. 2 a 3).
 • V případě montáže 4barevného stropního světla, nouzového osvětlení nebo vnitřního digitálního teploměru je třeba samostatný jednofázový přívod 3x 1,5 CYKY jištěný 6 A, chránič 30 mA.
 • Regulátor je určen pro montáž ve svislé poloze dle ČSN 332000-3 a ČSN 332000-5-51 a splňuje požadavky třídy ochrany II dle ČSN 61010-1. Stupeň krytí regulátoru je IP 44.
 • Dle platných norem (ČSN 33 2000-701 a výše uvedených) je nutno zajistit správné umístění elektrických zařízení s ohledem na vnější vlivy – dle určení prostředí.
 • To znamená, že před montáží každého el. zařízení musí být předem stanoveno prostředí. Podle technických parametrů regulací CLARET a CLARET EASY je možno tyto instalovat v zóně 3, za předpokladu, že jsou dodrženy platné normy.
 • Vzhledem k tomu, že ovládací regulace (ač je dodávkou SaunaTopu) je umístěna vně sauny (tj. v prostředí které není určováno dodavatelem sauny), je nezbytně nutné, aby objednatel sauny postupoval dle platných norem a nestanovil umístění ovládací regulace sauny v místě, které je v rozporu s normou.

UPOZORNĚNÍ PRO VEŘEJNÉ SAUNY
Výrobce nedoporučuje instalovat el. zařízení v případě veřejných saun tak, aby bylo přístupné návštěvníkům. Přístup k saunovému regulátoru má mít pouze oprávněná obsluha. Vyloučí se tím neodborná manipulace a možnost úrazu.

Zásuvka pro montáž

Pro samotnou montáž je nutné zajistit v dosahu místa montáže (nejdále 10 m) přívod el. energie pro ruční mechanizaci (vrtačky, brusky apod.), t.j. zásuvku 230 V/50 Hz s jištěním 16 A (minimálně alespoň 10 A).

Provizorní el. přívod, odzkoušení a případná jízda navíc

 • V případě, že v době montáže nebude provedena definitivní el. instalace, musí být připraven alespoň prozatímní přívod el. energie 3x400 V/50 Hz s dostatečným příkonem a zakončený zásuvkou 32 A.
 • Na tuto skutečnost musí být však zhotovitel upozorněn ještě před příjezdem na montáž!
 • Nebude-li sauna odzkoušena z důvodů stavební NEpřipravenosti či bude-li objednatel požadovat ještě dodatečné odzkoušení na definitivní přívod (byla-li sauna odzkoušena pouze na provizorní přívod) nebo bude-li žádat dodatečné předání sauny či zaškolení obsluhy, musí objednatel uhradit náklady na dopravu a čas pracovníka hotově na místě.

Prostor pro montáž

V bezprostřední blízkosti místa montáže pro saunu (koupelna, předsíň, šatna, odpočívárna, přilehlá chodba apod.) je nutno zajistit volný prostor pro snadnou manipulaci (některé části jsou rozměrné) a úpravy (řezání, broušení apod.) jednotlivých elementů sauny, které se musí vzhledem k technologickému postupu dělat až na místě montáže.

Snadný přístup

 • Je nutno zajistit snadný a co nejkratší přístup na místo montáže.
 • To znamená možnost parkování jedné dodávky přímo u objektu u nejvhodnějšího vstupu.
 • Dále snadno průchozí chodby k místu montáže vzhledem k tomu, že jednotlivé elementy sauny mohou být rozměrné a těžké.
 • Nachází-li se místo montáže na těžko přístupném místě (dále jak 50 m od dodávkového vozu, rozdíl pater o více jak 1 NP, nepřístupnost z klimatických důvodů – sníh, náledí, apod.), je povinností objednatele na tuto skutečnost zhotovitele včas předem upozornit a domluvit nejpřijatelnější řešení (např. zajištění výtahu, nutnost rezervovat více dní pro montáž apod.).

Zamezení přístupu jiných osob

Vzhledem k bezpečnosti práce (používání kotoučových pil…), ochraně zdraví cizích osob a přesně vymezenému času na montáž sauny (možnost zdržování) je nutno vyloučit z prostor montáže sauny v době instalace ostatní případné stavební práce (např. jiné subdodavatele) a co nejlépe zamezit přístupu cizích neoprávněných osob (možnost uzamčení prostor apod.). A to i přes noc v případě, že na montáž sauny je určen více jak jeden den.

Minimální hygienické podmínky pro montéry

Je nutno seznámit montéry s umístěním sociálního zařízení (WC + umyvadlo).

Minimální teplota

Pro montáž sauny je nejvhodnější pokojová teplota. Není možné montovat saunu při nižších teplotách z mnoha důvodů (stanovená minimální teplota pro správnou funkci spec. lepidla, bezpečnost práce, s nižší teplotou je většinou i nepřípustně vysoká vlhkost apod.), proto nesmí teplota v žádném případě poklesnout pod 10 °C!

V případě nedokončení montáže

Montážní čas na každou saunu je předem přesně stanoven. Je proto nezbytně nutné zajistit místo montáže přesně podle výše uvedených požadavků. Každé zdržení ze strany objednatele v dni montáže může mít nepříjemné následky.

Není možné např. montéry nutit pracovat do pozdních nočních hodin, neboť jednak musí dodržovat zákonem daná bezpečnostní pravidla, ale hlavně harmonogram montáží je sestavován cca na měsíc dopředu.

V případě nedokončení montáže z důvodů na straně objednatele (stavební NEpřipravenost) je nadále velmi obtížné (na úkor jiných zákazníků) najít další volný termín v blízké době na dokončení!

Doporučení pro stavební firmy

MONTÁŽ SAUNY BY MĚLA BÝT PLÁNOVÁNA JAKO JEDNA Z POSLEDNÍCH PRACÍ, JAKO NAPŘÍKLAD INSTALACE LUXUSNÍHO NÁBYTKU NEBO POKLÁDÁNÍ KOBERCŮ!

Doporučení - zamezení přístupu

Po skončení montáže a předání sauny do okamžiku předání investorovi doporučujeme zamezit přístup neoprávněných osob k hotové sauně.

Nejčastější škody v tomto období

 • Pošlapaný podlahový rošt od dělníků (nutno následně čistit nebo odborně přebrousit).
 • Zašpinění vnějších stěn, lavic, dveří či stěn v blízkosti dveří od špinavých oděvů a rukou dělníků (nutno následně čistit nebo dokonce odborně přebrousit).
 • Odcizení drobných doplňků - podhlavníky, teploměry apod.
 • Poškození regulace neodbornou manipulací.
 • Porušení technologického postupu při prvních vytápěních sauny – přetopení na více jak doporučených 60 °C a následné špatné zatažení zbytkové smoly do struktury dřeva.