PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.Předmět úpravy

Společnost Saunatop s.r.o. při své činnosti zpracovává některé osobní údaje nebo je správcem osobních údajů.

Společnost Saunatop s.r.o. tímto poskytuje informace o zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

II.Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Saunatop s.r.o., IČO: 02254565 se sídlem U Proseckého kostela 866/9,190 00 Praha 9 -Prosek, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 217430 (dále jen Saunatop s.r.o.) Společnost je možné kontaktovat písemně na adrese U Proseckého kostela 866/9,190 00 Praha 9 -Prosek nebo elektronicky prostřednictvím emailu info@saunatop.cz, případně prostřednictvím telefonických kontaktů uvedených na webových stránkách www.saunatop.cz.

III.Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytné rozsahu za účelem:

 • plnění povinností vyplývající ze smluv
 • plnění povinnosti z obecně závazných právních předpisů
 • komunikace se zákazníky a obchodními partnery, vč. zasílání informací potřebných pro plnění smluv
 • vymáhání právních povinností

IV.Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Zpracovávány jsou tyto osobní údaje:

 • identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, IČO, DIČ, firma
 • kontaktní údaje – adresy, email, telefonní čísla
 • údaje o využívání internetových služeb – ID adresy zařízení přistupujících na webu správce a identifikátory cookies
 • další údaje – číslo účtu, případně údaje související s vymáháním pohledávek (přehled majetku, exekucí)

Společnost Saunatop s.r.o. osobní údaje získává od subjektů údajů nebo z veřejně dostupných zdrojů (např. obchodní rejstřík) a osobní údaje nenakupuje ani neprodává. Zpracování osobních údajů zákazníka je smluvním požadavkem. Při neposkytnutí osobních údajů , zejména základních identifikačních a kontaktních údajů (jako je jméno, příjmení, adresa) nemusí být smlouva uzavřena z důvodu nemožnosti zajištění jejího splnění nebo vymožení povinností ze smlouvy.

V.Zasílání obchodních sdělení

Společnost Saunatop s.r.o. obchodní sdělení nezasílá.

VI.Příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být předávány dalším společnostem, které jsou úzce propojeny se společností Saunatop s.r.o. V rámci těchto společností je zajištěna ochrana osobních údajů v souladu s právními předpisy.

K osobním údajům mohou mít přístup tyto kategorie příjemců:

 • daňový poradce, účetní, právní zástuce a další odborní konzultanti
 • dopravci
 • firmy provádějící montáže produktů u zákazníka
 • správci interních systémů společnosti, poskytovatelé služeb v souvislosti s provozem webů a interních systémů

Osobní údaje jsou předávány jen v nezbytném rozsahu a pokud je to potřebné. Ochrana osobních údajů je zajištěna uzavřenými smlouvami o zpracování osobních údajů nebo zákonnou povinností mlčenlivosti.

Při splnění zákonných podmínek mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

VII.Důvody zpracování

Saunatop s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníků na základě následujících právních důvodů:
oprávněný zájem, plnění smlouvy, plnění právní povinnosti, platný souhlas se zpracováním osobních údajů

Oprávněný zájem na zpracování osobních údajů je dán zejména v těchto případech:
ochrana důležitých práva Saunatopu s.r.o. vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a smluv, ochrana majetku Saunatopu s.r.o., vymáhání případných pohledávek

VIII.Další informace

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vzájemného vztahu a dále po dobu, po kterou je možné uplatňovat vzájemná práva a povinnosti z těchto vztahů. Pokud probíhá zpracování na základě oprávněného zájmu, bude ukončeno, jakmile oprávněný zájem pomine.

Saunatop s.r.o. bude uchovávat osobní údaje vždy nejméně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

V případě zpracovávání osobních údajů na základě uděleného souhlasu, považuje se souhlas za udělený na dobu 5 let.

Pokud probíhá zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu, je zákazník oprávněn kdykoli udělený souhlas odvolat na kontaktních údajích uvedených v čl. II. těchto podmínek, aniž je tím jakkoli dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zákazník má právo požadovat opravu nebo aktualizaci osobních údajů na kontaktech uvedených v čl. II. těchto podmínek.

Zákazník má právo požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dle příslušných právních předpisů.

Zákazník má právo na přenositelnost svých údajů, pokud jsou splněny podmínky dle příslušných právních předpisů.

Zákazník má právo vznést námitku proti zpracování založeném na oprávněném zájmu.

Zákazník má právo požadovat výmaz osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dle příslušných právních předpisů.

Zákazník má právo získat potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a na přístup k osobních údajům, které může uplatnit na kontaktech uvedených v čl. II těchto podmínek.

Osobní údaje zákazníka nejsou předmětem automatizovaného rozhodování.

IX.Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou prostřednictvím prohlížeče uloženy do Vašeho počítače, mobilního telefonu nebo jiného koncového zařízení. Webové stránky užívají cookies pro zajištění své funkcionality, ke zvýšení komfortu zákazníka, k analýze provozu a návštěvnosti a k reklamním aktivitám. Cookies vytvořené užitím našich stránek mohou být zpřístupněné třetím stranám. Užíváním našich webových stránek souhlasíte s používáním a ukládáním souboru cookies. K odvolání uděleného souhlasu využijte technické prostředky Vašeho prohlížeče, kde můžete soubory cookies smazat a jejich ukládání zakázat.

X.Závěrečná ustanovení

Veškeré subjekty údajů se v těchto podmínkách označují jako zákazník.

Tyto podmínky zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.